TUNAM UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğüne istinaden, veri sorumlusu sıfatıyla Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK hükümlerine uygun olarak ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen kapsam dahilinde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından korunması, saklanması ve imhası konusundaki detaylı bilgiler, www.musluoglubaklava.com’dan erişilebilen Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizliliği Politikamız ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızda yer almaktadır.

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize ait kimlik ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan: Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No: 0862026535200010

Adres:  Şerifali Mahallesi Atabek Sok. Dilim Börek Apt. No: 11 A Ümraniye/İstanbul

E-posta:  kvkk@musluoglubaklava.com

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kategorileri

 

KVKK ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel veri kategorileri aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Bilgileri  (ad soyad)

İletişim Bilgileri  (iletişim adresi, sipariş adresi, telefon numarası (cep telefonu), elektronik posta adresi.

Müşteri İşlem Bilgileri (sipariş bilgisi, ürün ve/veya hizmet talep bilgisi, alışveriş bilgileri, çağrı merkezi kayıtları))

Finansal Bilgiler   (iade yapılacak olması halinde k redi kartı bilgileri ve/veya banka hesap bilgileri )

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (sosyal medya, internet sitesi, haber siteleri gibi mecralarda tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müşterilerimize yönelik çekim yapılacak olması durumunda, müşterimize aydınlatma yapılacak ve açık rızası alınacaktır. Müşterimizin aydınlatmaya dayalı açık rızası alınması sonrasında, söz konusu görüntü veya video çekim kayıtları Şirketimize ait sosyal medya, internet sitesi ve/veya haber sitelerinde Şirketimizin ve markalarımızın reklam ve tanıtımı amacıyla yayınlanabilecektir. )

Fiziksel Mekân Güvenliği (müşteri ve ziyaretçilerin Şirket merkezimize ve Şirket şubelerimize yaptıkları ziyaretlere ilişkin iç ve dış mekân kamera kayıtları)

İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri).)

Risk Yönetimi (şahıs şirketi ise, ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)

Diğer Bilgiler (satış sözleşmesi, sipariş formu, sipariş talebi, sipariş teyidi gibi Şirketimiz ile müşterimiz arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen her türlü sözleşme, protokol)

 

 

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları [ND1] 

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, ürün ve/veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi, talebiniz uyarınca üyelik kayıtlarının oluşturulması ve üyelik hesaplarının işletilmesi, taleplerin ve şikayetlerin değerlendirilmesi, ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi, etkinlik ve/veya organizasyon yönetimi, kampanya, promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kampanya katılım taleplerinin alınması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi, dijital ve diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizce sunulan diğer ürünlerle ilgili satış aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması, çekiliş/ anket aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ile tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize Şirketimize ait Musluoğlu Baklava, Dilim Börek, Payna Baklava markaları ve diğer tüm markaları ile ilgili reklam, promosyon, kampanya ve benzeri amaçlarla ticari elektronik ileti (kısa mesaj/sms) gönderilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki yükümlülükler uyarınca yetkili kişi veya kuruluşlara bilgi/belge verilmesi ve her türlü resmi yazışmaların yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yönetimi ve yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, doğrulama ve kontrollerin gerçekleştirilmesi, ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması, verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

4.     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, kurumsal sosyal medya hesaplarımız, Whatsapp hesabımız, bayilerimiz, franchise işletmelerimiz, satış noktalarımız, matbu formlar, telefon/çağrı merkezi, elektronik posta, noter kanalı ve/veya posta yolu ile yapılan yazışmalar, müşteri görüşmeleri, sözleşme imzalanması aşamasında yapılan görüşmeler, sözlü, yazılı ya da elektronik ortam ve fiziki kanallarla icra edilen süreçsel yöntemler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirketimiz tarafından toplanabilmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülen hallerde”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir. Söz konusu kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili resmi mercilere aktarılabilecektir.

 

Açık rıza vermeniz halinde; i. kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi verileriniz Şirketimizin ürün, hizmet ve markalarının tanıtılması, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, tanıtım aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması, ana tarafınıza genel ve özel teklifler sunulması, reklam ve kampanyalardan haberdar edilmeniz ile çekiliş/anket aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla, ve ii. kimlik ve iletişim verileriniz, tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize Dilim Börek ve Musluoğlu Baklava markaları ile Şirketimizin diğer tüm markaları ile ilgili tanıtım, reklam, promosyon, kampanya, anket, çekiliş, hediye, tebrik gönderimi ve benzeri nedenlerle ticari elektronik ileti (kısa mesaj/sms) gönderilmesi amaçlarıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

 

5.     Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda yer alan Amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, meşru menfaata dayalı olarak, ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için yurt içinde mukim bayilerimize, franchise işletmelerimize, şubelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Payna Grup şirketlerine, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içinde yerleşik olan hizmet aldığımız danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet veren hizmet sağlayıcılara, hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde avukatlarımız ile danışmanlarımıza ve kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yurtdışına aktarılmamaktadır, ancak verilerin bulut veya yurtdışı menşeli sunucularda bulunması halinde anlık olarak yurtdışına veri aktarımı gerçekleşebilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen Amaçlar dışında herhangi bir kişisel veri aktarımı açık rızanız olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

 

6.     Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve Şirketimize Başvuru Yolları

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a.       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.       KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.      (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.     İş lenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kis ̧ inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğ raması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı, www.musluoglubaklava.com alan adlı web sitemizde yer alan “ İlgili Kişi Başvuru Formu ”nu doldurarak, i. güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@musluogluvaklava.com adresine elektronik posta göndererek, ii. kayıtlı elektronik posta adresimiz tunamunlu@hs02.kep.tr adresine elektronik posta göndererek veya iii. Şerifali Mahallesi Atabek Sk. Dilim Börek Apt. No: 11 A Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket merkezimize bizzat gelerek veya noter kanalı ile bildirimde bulunmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri sorumlusu olarak, talebinizi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi halinde gereği Şirketimizce yerine getirilecektir. Başvurunuzun, veri sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa tarafınıza iade edilecektir.


 [ND1] Hangi amaçlarla kişisel verileri işliyoruz?

Müşteri sipariş takibi ve siparişin teslimi, müşterileri kampanya, bayi adresleri, sipariş hattı gibi genel konularda bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır.